درباره سیمان ماهان کرمان

شركت سيمان سفيد كرمان در تاريخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۲ به صورت «با مسئوليت محدود» و با سرمايه ۱۲ ميليون ريال تاسيس و تحت شماره ۵۵۵۲۲ در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری تهران به ثبت رسيده است. متـعاقبـاً به موجـب صورتجـلسه مجـمع عمـومی صاحـبان سـهام مـورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۰ نوع شركت از «با مسئوليت محدود» به «سهامی خاص» تغيير نموده است. همچنين طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۸ نام شركت به «شركت سيمان زرين رفسنجان – سهامی خاص» تغيير يافته و دوره مالی شركت نيز از اول ديماه هر سال آغاز و به پايان آذر ماه سال بعد ختم می‌گردد. شركت در تاريخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ تحت شماره ۷۵۹ در اداره ثبت شركتهای استان كرمان به ثبت رسيده است.

موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

الف – تاسيس و بهره برداری از كارخانه سيمان سفيد در استان كرمان. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت در تاريخ  ۱۳۷۴/۰۶/۱۹ نوع فعاليت شركت به بهره‌برداری از كارخانه سيمان سفيد و خاكستری در استان كرمان تغيير يافته است كه متعاقب آن طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۷ نسبت به احداث كارخانه سيمان خاكستری ۷۰۰ تن به هيئت مديره تفويض اختيار گرديد.

ب- اكتشاف،‌استخراج و تهيه مواد اوليه جهت توليد سيمان سفيد و خاكستری و فراهم آوردن كليه ماشين آلات و تاسيسات كه به نحوی از انحاء به فعاليت شركت مربوط می‌شود.

پ- توزيع و فروش توليدات شركت در بازارهای داخلی يا صدور آن به خارج و مبادرت به هرگونه فعاليت بازرگانی به منظور گسترش توزيع و فروش توليدات شركت و مشاركت با اشخاص حقيقی و حقوقی و سرمايه گذاری در ارتباط با موضوعات فوق.  اهم فعاليتهای انجام شده از ابتدای تاسيس شركت تا تاريخ ترازنامه بنحو مقتضی درگزارش فعاليتهای هيئت مديره درج گرديده است.