سیمان پرتلند نوع ۲

Standard

Portland Cement

BS EN 197-1

CEM II

ASTM C150

TYPE II (Moderate Solfate Resistance)

ISIRI 389

TYPE II (Moderate Solfate Resistance)

mahan-cement-logo

.Quality Control & Laboratory dept

Physical Test

% Chemical Analysis

Requirement

MKC Range

Requirement

MKC Range

Components

260 Min

310

Fineness Blaine(m²/kg)

20.0 Min

21.65

%SiO2

9 Max

Residue on Sieve 45 micron #

6.0 Max

4.36

Al2O3 %

45 Min

6 Max

112

3

Initial (min)

Final (Hour)

Setting time

6.0 Max

3.74

64.40

Fe2O3 %

%CaO

Compressive Strength

6.0 Max

2.23

%MgO

2 Days (kg/cm²)

3.0 Max

2.30

SO3 %

28.5±1

3 Days (kg/cm²)

1.10

Total Alkali

18 Min

38.5±1

7 Days (kg/cm²)

3.0 Max

0.88

%Loss Of ignition

32.5 Min

48.5±1

28 Days (kg/cm²)

1.10

free cao

0.8 Max

0.2 Max

Soundnes: Autoclave (%)

1.5 Max

0.60

%Ins Res

0.002

%Cl

94.40

LSF

62.90

C3S

14.60

C2S

8.0 Max

5.20

C3A

11.40

C4AF